Schepers Bouwmarkt NV draagt de bescherming van Uw privacy en persoonsgegevens hoog in het vaandel en behandelt deze met de nodige zorg en respect.

Door U in te schrijven op onze nieuwsbrief/mailing; door gebruik te maken van onze website of door een prijs- of infoaanvraag  aan onze diensten te richten, wordt U geacht dit privacy beleid  te hebben gelezen, het te begrijpen en ermee akkoord te gaan.

Wij verbinden ons ertoe om Uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :

 • Verwerking van Uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn;
 • Op de hoogte zijn van Uw rechten omtrent Uw persoonsgegevens, U hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Vragen om Uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van Uw persoonsgegevens;

Wat zijn persoonsgegevens ?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.   Het gaat over informatie die direct over iemand gaat of die naar een bepaalde persoon te herleiden is.

Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of als je contact met ons hebt, bijvoorbeeld bij info- of prijsaanvragen of door inschrijving op onze nieuwsbrief/mailing.

Welke gegevens verzamelen we ?

Schepers Bouwmarkt verbindt er zich toe enkel gegevens te verzamelen die ter zake dienen en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt.

D.i. een niet-limitatieve opsomming van de gegevens die we verwerken :

 • Persoolijke identiteitsgevens : voor- en of achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, geslacht, locatiegegevens, beroep, IP-adres, etc…
 • Persoonlijke financiële gegevens : bankrekeningnummer

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt ?

Schepers Bouwmarkt N.V. verzamelt persoonsgegevens om iedere gebruiker van onze website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikservaring aan te bieden.  Het verzamelen van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze (online) dienstverlening.

De verwerking van Uw gegevens zijn van essentieel belang voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten.  De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende doeleinden :

 • Het beheren van de contractuele relatie waarin de gebruiker partij is;
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de gebruiker, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning;
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketingdoeleinden
 • Schepers Bouwmarkt is op verschillende sociale media te vinden zoals op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Wij kunnen Uw persoonsgegevens gebruiken wanneer je functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals bv. Een “Facebook-like”.  Als een dergelijke functie door U wordt gebruikt kunnen wij Uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.  Daarnaast kunnen gegevens over het gebruik van onze online diensten aan jouw gebruikersaccount op de betreffende social-media worden gekoppeld.

Wie verwerkt de persoonsgegevens ?

Verwerkingsverantwoordelijke : Schepers Bouwmarkt is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Verwerker(s) : Schepers Bouwmarkt is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers voor volgende doeleinden : (bijv. hosting, marketing, etc…). Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de databeheerder.  De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren.  De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de databeheerder.

Verstrekking aan derden

De gegevens die U aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van Uw persoonsgegevens te waarborgen.

Uw rechten m.b.t. Uw gegevens

 1. Uw recht op inzage over de gegevens die wij U over U verzamelen
  Wilt U inzage in de gegevens die wij over U verwerkt hebben, laat het ons dan weten per mail.  Eerst zullen we U zelf opnieuw contacteren om Uw identiteit te bewijzen.   Daarna bezorgen wij U binnen de 30 dagen een overzicht van Uw gegevens.
 2. Uw recht op correctie
  Merkt U dat er fouten of onvolledigheden in de gegevens staan die we over U verwerkt hebben, dan kan U gebruik maken  van Uw “Recht op correctie”.   Het volstaat ons dit per mail te laten weten.  Eerst zullen we U zelf opnieuw contacteren om Uw identiteit te bewijzen.   Daarna bezorgen wij U binnen de 30 dagen een overzicht van Uw gegevens.
 3. Uw recht om Uw voorkeuren aan te passen
  Wij houden U regelmatig op de hoogte via nieuwsbrieven/mailing of per mail.  Wilt U dit liever niet ? Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee U zich direct kan afmelden of Uw voorkeuren kan aanpassen.
 4. Uw recht op schrapping
  U kan ons verzoeken Uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meerdere gevallen :
 • De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
 • Je hebt een lopende zaak bij de klantenservice
 • Je hebt een openstaande bestelling die nog niet of slechts gedeeltelijk is verzonden
 • Je hebt een openstaande schuld bij Schepers Bouwmarkt N.V., ongeacht de betalingsmethode.
 • Als je onze diensten hebt misbruikt in de afgelopen vier jaar of ervan verdacht wordt
 • Als je een aankoop hebt gedaan, bewaren we je persoonlijke gegevens m.b.t. je transactie voor de boekhoudregels.
 1. Recht op verzet
  U heeft het recht U ten allen tijde te verzetten  tegen het verwerken van Uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’-doeleinden.   Schepers Bouwmarkt N.V. zal ophouden Uw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij het kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken die je recht om je te verzetten overheersen.

U kan bezwaar maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)  door ons of door één van onze verwerkers.

U heeft het recht om de door U verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan Uzelf of in opdracht U direct aan een andere partij.  Wij behouden ons het recht om U  te laten legimiteren d.m.v. Uw identiteitskaart vooraleer wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Beveiliging van de gegevens

Wij namen passende technische en organisatorische maatregelen om Uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals :

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysiek of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en ondertekenden elk een vertrouwelijkheidsovereenkomst m.b.t. de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg “AVG” genoemd.

Bewaartermijn

Wij bewaren Uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om Uw persoonsgegevens langer te bewaren.  Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om U onze producten en/of diensten te kunnen leveren.

Hierna zullen wij – voor zover mogelijk – Uw persoonsgegevens verwijderen.   Indien U bijvoorbeeld Uw e-mailadres hebt verstrekt zodat wij U op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij Uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

Klachten ?

Indien U niet tevreden bent met de verwerking van Uw persoonsgegevens door Schepers Bouwmarkt N.V.  en Uw rechten wenst uit te oefenen, dan verzoeken wij U hierover direct contact met ons op te nemen én een aangetekend schrijven te richten aan N.V. SCHEPERS BOUWMARKT, t.a.v. Dienst Privacy, IZ Landen 1034,  Roosveld 15 te 3400  Landen of via e-mail aan info@schepers.be.

U heeft steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming [www.privacycommission.be]

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat.  Schepers Bouwmarkt kan niet aansprakelijk  gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Vragen ?

Indien U nog verdere vragen heeft m.b.t. onze privacy verklaring of vragen in het algemeen heeft kan U contact met ons opnemen middels e-mail met Uw vraag naar : info@schepers.be of op het algemene telefoonnummer 011 88 49 21.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.

De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Versie mei 2018